Ini Sifat-sifat Malaikat Munkar dan Nakir di Dalam Kubur – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Samudera Ilmu

Ini Sifat-sifat Malaikat Munkar dan Nakir di Dalam Kubur

sumber foto: lippoinsurance.com

Alhamdulillhirabbil’alamin. Allah tiada ilah melainkan Dia, Yang Mahahidup lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Saya memuji-Nya dengan pujian tak terbatas. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Shalawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi Muhammad yang tercinta, dan kepada keluarganya. Dan semoga Allah Ta’ala meridhai para sahabat, para ulama yang datang sesudah mereka, juga kepada seluruh kaum muslimin, agar diberikan keselamatan dari fitnah kubur yang dahsyat.

Ya Allah aku dan keluargaku, berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah Dajjal, dan janganlah Engkau membiarkan kami berenang dalam linangan keringat kami di Hari Penghisaban, ya Allah Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melebihi segala yang penyayang. Maka ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Mandah—rahimahullah—meriwayatkan dari jalur Isa bin Al-Musyaib, dari Adi bin Tsabit, dari Al-Barra bin Azib ra, dari Nabi saw, beliau menyebutkan mengenai orang mukmin (di dalam kubur). Rasulullah saw bersabda:

“Kemudian malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya dalam keadaan gigi taring keduanya membajak tanah dan rambut-rambut mereka keduanya menyapu bumi, lalu keduanya mendudukannya.”

Rasulullah saw juga menyebutkan hal yang sama mengenai orang kafir dan beliau saw menambahkan:

“Suara keduanya (malaikat Munkar dan Nakir) bagaikan guntur yang bergemuruh, mata keduanya laksana kilat yang menyambar.” Beliau saw melanjutkan: “Kemudian kedua malaikat itu memukulnya dengan palu godam dari besi, seandainya berkumpul padanya seluruh makhluk yang ada di antara barat dan timur (untuk mengangkatnya) niscaya mereka tidak akan mampu mengangkatnya.”[1]

Kedua matan hadis menggambarkan bahwa malaikat datang kepada orang mukmin, dan orang kafir dalam rupa yang seram lagi jelek. Namun sikapnya kepada orang mukmin tidaklah sekasar sikapnya kepada orang kafir. Kedua malaikat akan memukul orang kafir dengan palu godam dari besi. Bayangkan saja, palu ini tidak akan mampu diangkat oleh seluruh makhluk di muka bumi. Maka bagaimana beratnya itu, ya Allah ampunilah kami. Dan segala puja dan puji hanya bagi Allah Ta’ala semata. (*)

 


[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, No. 4753-4754 Kitab Tentang Sunnah, Bab Tentang Pertanyaan Alam Kubur dan Siksa Kubur, Ahmad dalam Al-Musnad (4/287), 295-296, Syarah as-Sunnan No. 1365 dan 1368; al-Mushanaf No. 6737, Ibnu Mandah No 1064: Abu Nu’aim dalam Hilyah a-Auliyah (9/56); dan Al-Hakim (1/37-40). Ini adalah hadis hasan. [catatan kaki serta hadis ini kami nukil dari Kitab Awal al-Qubur wa Ahwal Ahliha Ibnu Rajab Al-Hambali, Hal. 16].

Click to comment
To Top