1 tahun
Urusi Paham Radikalisme, Novel Bamukmin: Pikirannya Menjadi Ngawur